Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


svaty_sarbel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
svaty_sarbel [2022/02/22 11:43]
cesty vytvořeno
svaty_sarbel [2022/02/22 12:02] (aktuální)
cesty
Řádek 1: Řádek 1:
 +Hlavní stránka **[[Libanon]]**
 +
 ====== Svatý Šarbel ====== ====== Svatý Šarbel ======
  
-Zkušenosti Raymonda Nadera, kterého se svatý Šarbel dotkl:+===== Zkušenosti Raymonda Nadera, kterého se svatý Šarbel dotkl: ===== 
  
 {{::libanon:raymondnader07.jpg?400|}} {{::libanon:raymondnader07.jpg?400|}}
  
    
-  * První zkušenost: Kristus je vtělená pravda lásky+==== První zkušenost: Kristus je vtělená pravda lásky ==== 
 + 
 +{{:libanon:sarbel:experience1a_orig.png?400|}}
     * Před samotným počátkem byla láska. Vše vzniklo díky lásce a bez lásky by nevzniklo nic, co existuje od počátku, existuje nyní nebo bude existovat navždy. Na samém počátku byla láska. Základem vesmíru - jeho zákony a předpisy - je láska. Až vše skončí, zůstane jen láska; vše, co je mimo lásku, pomine.     * Před samotným počátkem byla láska. Vše vzniklo díky lásce a bez lásky by nevzniklo nic, co existuje od počátku, existuje nyní nebo bude existovat navždy. Na samém počátku byla láska. Základem vesmíru - jeho zákony a předpisy - je láska. Až vše skončí, zůstane jen láska; vše, co je mimo lásku, pomine.
     * Bůh je láska. Bůh je pravda. Bůh je pravá láska. Boží svět je světem lásky; je to svět pravdy a mimo lásku není žádná pravda. Člověk se nenaplní jinak než skrze lásku a nedosáhne pravdy jinak než ve světě Božím. Člověk patří Bohu, je dítětem lásky, dítětem Božím a jeho skutečným domovem je svět Boží.     * Bůh je láska. Bůh je pravda. Bůh je pravá láska. Boží svět je světem lásky; je to svět pravdy a mimo lásku není žádná pravda. Člověk se nenaplní jinak než skrze lásku a nedosáhne pravdy jinak než ve světě Božím. Člověk patří Bohu, je dítětem lásky, dítětem Božím a jeho skutečným domovem je svět Boží.
Řádek 12: Řádek 17:
     * Každý člověk je během své cesty tímto světem na druhý svět povolán, aby tuto cestu následoval. A stejně jako na každé cestě tímto světem si člověk na cestu do onoho světa musí vzít s sebou zásoby a zbraně. Jediným proviantem na této cestě je láska a jedinou zbraní je láska. Tato láska musí zahrnovat všechny lidské bytosti, nesmí očekávat nic na oplátku, nesmí znát žádné hranice a musí být bezpodmínečná. Takto vás miluje Bůh, milujte se tedy navzájem stejnou láskou, láskou Boží.     * Každý člověk je během své cesty tímto světem na druhý svět povolán, aby tuto cestu následoval. A stejně jako na každé cestě tímto světem si člověk na cestu do onoho světa musí vzít s sebou zásoby a zbraně. Jediným proviantem na této cestě je láska a jedinou zbraní je láska. Tato láska musí zahrnovat všechny lidské bytosti, nesmí očekávat nic na oplátku, nesmí znát žádné hranice a musí být bezpodmínečná. Takto vás miluje Bůh, milujte se tedy navzájem stejnou láskou, láskou Boží.
     * Tuto lásku člověk nemůže dávat sám od sebe, ale může ji pouze přijímat od Boha skrze Ježíše Krista, aby jí byl naplněn, v duchu. Toho lze dosáhnout modlitbou. Pouze modlitbou lze získat lásku od Boha Otce, zdroje lásky, prostřednictvím Boha Syna, Ježíše Krista - vtělené lásky - a tato láska je Duchem Božím v člověku. Modlete se, abyste získali tuto lásku, abyste milovali všechny lidi bez odměny, bez hranic, bez podmínek, jako miluje Bůh, a pak se stanete Božími dětmi. Člověk vyšel z Božího srdce a do Božího srdce se vrátí.     * Tuto lásku člověk nemůže dávat sám od sebe, ale může ji pouze přijímat od Boha skrze Ježíše Krista, aby jí byl naplněn, v duchu. Toho lze dosáhnout modlitbou. Pouze modlitbou lze získat lásku od Boha Otce, zdroje lásky, prostřednictvím Boha Syna, Ježíše Krista - vtělené lásky - a tato láska je Duchem Božím v člověku. Modlete se, abyste získali tuto lásku, abyste milovali všechny lidi bez odměny, bez hranic, bez podmínek, jako miluje Bůh, a pak se stanete Božími dětmi. Člověk vyšel z Božího srdce a do Božího srdce se vrátí.
-  * Druhá zkušenost: Člověk zemře, pokud se nepromění v lásku+==== Druhá zkušenost: Člověk zemře, pokud se nepromění v lásku ==== 
 + {{:libanon:sarbel:experience2_orig.png?400|}}
     * Proč jdou lidé dolů, když cesta k Bohu vede vzhůru? Lidé nesou mnoho břemen, kvůli nimž se jim ohýbají záda, jejich čela se dotýkají země a oni už nejsou schopni stát vzpřímeně a zvednout hlavu, aby viděli tvář svého Pána. Snaží se zbavit sebe i jeden druhého těchto břemen; házejí je jeden na druhého a nutí se navzájem je nést, čímž se jejich břemena stávají ještě těžšími.     * Proč jdou lidé dolů, když cesta k Bohu vede vzhůru? Lidé nesou mnoho břemen, kvůli nimž se jim ohýbají záda, jejich čela se dotýkají země a oni už nejsou schopni stát vzpřímeně a zvednout hlavu, aby viděli tvář svého Pána. Snaží se zbavit sebe i jeden druhého těchto břemen; házejí je jeden na druhého a nutí se navzájem je nést, čímž se jejich břemena stávají ještě těžšími.
     * Jedině Ježíš Kristus může osvobodit lidské bytosti od všech jejich břemen, zátěží a závaží, neboť otrok nemůže osvobodit jiného otroka. Člověk se rodí spoutaný provazy a řetězy a spoutaný pouty, v nichž je vychováván a žije, a velmi mnoho je těch, kteří v nich umírají.     * Jedině Ježíš Kristus může osvobodit lidské bytosti od všech jejich břemen, zátěží a závaží, neboť otrok nemůže osvobodit jiného otroka. Člověk se rodí spoutaný provazy a řetězy a spoutaný pouty, v nichž je vychováván a žije, a velmi mnoho je těch, kteří v nich umírají.
Řádek 28: Řádek 34:
     * Člověk zemře, pokud se nepromění v lásku, neboť Bůh je láska a jen láska je věčná. Ať láska vládne vašim srdcím a pokora vede vaši mysl. Modlete se a čiňte pokání. Modlete se k Ježíši Kristu a On vás vyslyší; otevřete Mu svá srdce, On do nich vstoupí a přijde do nich pokoj. Modlete se však celým svým srdcem. Nemumlejte slova, která vycházejí z vašich rtů, zatímco vaše srdce je jinde. Náš Pán ví, co je ve vašich srdcích, a chce vaše srdce.     * Člověk zemře, pokud se nepromění v lásku, neboť Bůh je láska a jen láska je věčná. Ať láska vládne vašim srdcím a pokora vede vaši mysl. Modlete se a čiňte pokání. Modlete se k Ježíši Kristu a On vás vyslyší; otevřete Mu svá srdce, On do nich vstoupí a přijde do nich pokoj. Modlete se však celým svým srdcem. Nemumlejte slova, která vycházejí z vašich rtů, zatímco vaše srdce je jinde. Náš Pán ví, co je ve vašich srdcích, a chce vaše srdce.
     * Neunavujte se hledáním pravdy mimo Krista. Mimo Krista žádná pravda není. Kristus je pravda, a když poznáte Krista, poznáte pravdu a stanete se svobodnými, a Kristus chce, abyste byli svobodní. Nebojte se: Buďte silní a buďte si jisti a přesvědčeni, že Kristus porazil svět.     * Neunavujte se hledáním pravdy mimo Krista. Mimo Krista žádná pravda není. Kristus je pravda, a když poznáte Krista, poznáte pravdu a stanete se svobodnými, a Kristus chce, abyste byli svobodní. Nebojte se: Buďte silní a buďte si jisti a přesvědčeni, že Kristus porazil svět.
-  * Třetí zkušenost: Vaše práce v tomto světě+==== Třetí zkušenost: Vaše práce v tomto světě ==== 
 +{{:libanon:sarbel:experience3a_orig.png?400|}}
     * Kristus je cesta; zůstaňte pevní v Kristu, následujte jeho cestu a nedovolte, aby vás od něj cokoli odvedlo.     * Kristus je cesta; zůstaňte pevní v Kristu, následujte jeho cestu a nedovolte, aby vás od něj cokoli odvedlo.
     * Zastavte se u každého svého bratra, třeba jen na krátký okamžik, ukažte mu cestu, ukažte mu světlo. Pokud se rozhodne jít po vašem boku, nechte ho jít před vámi, a pokud vás požádá, abyste ho drželi za ruku, držte ho za obě. Kdyby se vás pokusil z cesty odvést nebo vás odstrčit, pak ho pusťte, neboť cesta je dlouhá a práce je mnoho: vaší prací je osévat zemi modlitbou a kadidlem. Zasévejte zemi láskou. Zasévejte do skály, protože v každé skále, která má zrnko země, vyroste úroda. Rozdrťte skálu, která potřebuje rozdrtit. Stále tlučte do skály a nikdy se neunavujte, protože pokud se nerozbije po prvním a druhém úderu, rozbije se po stém. Nebuďte unavení a nezůstávejte pozadu, protože pokud tak učiníte, skálu rozdrtí, zorá a zaseje někdo jiný. V pravý čas se seje a v pravý čas se sklízí.     * Zastavte se u každého svého bratra, třeba jen na krátký okamžik, ukažte mu cestu, ukažte mu světlo. Pokud se rozhodne jít po vašem boku, nechte ho jít před vámi, a pokud vás požádá, abyste ho drželi za ruku, držte ho za obě. Kdyby se vás pokusil z cesty odvést nebo vás odstrčit, pak ho pusťte, neboť cesta je dlouhá a práce je mnoho: vaší prací je osévat zemi modlitbou a kadidlem. Zasévejte zemi láskou. Zasévejte do skály, protože v každé skále, která má zrnko země, vyroste úroda. Rozdrťte skálu, která potřebuje rozdrtit. Stále tlučte do skály a nikdy se neunavujte, protože pokud se nerozbije po prvním a druhém úderu, rozbije se po stém. Nebuďte unavení a nezůstávejte pozadu, protože pokud tak učiníte, skálu rozdrtí, zorá a zaseje někdo jiný. V pravý čas se seje a v pravý čas se sklízí.
Řádek 42: Řádek 49:
     * Plně se oddejte církvi a celému jejímu učení a vytrvejte v modlitbě. Ctěte naši Matku Pannu Marii a vyzbrojte se růžencem, protože jméno Panny Marie zahání temnotu a potlačuje zlo.     * Plně se oddejte církvi a celému jejímu učení a vytrvejte v modlitbě. Ctěte naši Matku Pannu Marii a vyzbrojte se růžencem, protože jméno Panny Marie zahání temnotu a potlačuje zlo.
     * Buďte mnichy v srdci tohoto světa, i když nenosíte hábit. Osévejte zemi modlitbou a kadidlem. Buďte svatí a posvěcujte zemi. Cesta svatosti je dlouhá, ale buďte si jisti, že když jsou ve vašich myslích myšlenky na Boha a ve vašich srdcích láska k Bohu, pak bude Boží síla ve vaší náruči a dorazíte. Buďte si také jisti, že kdykoli se budete modlit, budu se modlit s vámi, abyste byli posvěceni a aby bylo oslaveno Pánovo jméno.     * Buďte mnichy v srdci tohoto světa, i když nenosíte hábit. Osévejte zemi modlitbou a kadidlem. Buďte svatí a posvěcujte zemi. Cesta svatosti je dlouhá, ale buďte si jisti, že když jsou ve vašich myslích myšlenky na Boha a ve vašich srdcích láska k Bohu, pak bude Boží síla ve vaší náruči a dorazíte. Buďte si také jisti, že kdykoli se budete modlit, budu se modlit s vámi, abyste byli posvěceni a aby bylo oslaveno Pánovo jméno.
-  * Čtvrtá zkušenost: Vaše slabost je tu pro vás, abyste ji překonali+==== Čtvrtá zkušenost: Vaše slabost je tu pro vás, abyste ji překonali ==== 
 +{{:libanon:sarbel:experience4_orig.png?400|}}
     * Každý visací zámek má klíč a každé dveře mají zámek, který lze otevřít pouze klíčem. Smrt zavřela nebeské dveře a hřích je uzamkl. Kříž je klíčem, který odemyká visací zámek hříchu, odstraňuje zámek smrti a otevírá nebeské dveře. Kříž je klíčem k nebeským dveřím, jiný klíč neexistuje.     * Každý visací zámek má klíč a každé dveře mají zámek, který lze otevřít pouze klíčem. Smrt zavřela nebeské dveře a hřích je uzamkl. Kříž je klíčem, který odemyká visací zámek hříchu, odstraňuje zámek smrti a otevírá nebeské dveře. Kříž je klíčem k nebeským dveřím, jiný klíč neexistuje.
     * Nebeské dveře jsou tam, kde se nebe a země setkávají, na vrcholu Golgoty. Tyto dveře jsou jasné, hmatatelné a viditelné a každý člověk, který má oči, je může vidět. Někteří si myslí, že nemají zámek a otevírají se tomu, kdo na ně zatlačí. Když se však ke dveřím přiblížíte, zjistíte, že mají zámek a lze je otevřít pouze příslušným klíčem.     * Nebeské dveře jsou tam, kde se nebe a země setkávají, na vrcholu Golgoty. Tyto dveře jsou jasné, hmatatelné a viditelné a každý člověk, který má oči, je může vidět. Někteří si myslí, že nemají zámek a otevírají se tomu, kdo na ně zatlačí. Když se však ke dveřím přiblížíte, zjistíte, že mají zámek a lze je otevřít pouze příslušným klíčem.
Řádek 54: Řádek 62:
     * Tvář země se změní; vy si zachovejte Kristovu tvář. Hranice, společenství a lidské systémy budou vymazány a napsány znovu a národy se budou zmítat pod ohněm a ocelí. Ať je vaše láska bez hranic, vaše společenství církví a vaše vláda evangeliem. Buďte kotvou, která vede lodě bloudící na rozbouřeném moři, a vaše srdce ať jsou přístavy pokoje pro ztracené, bez domova a hledající pomoc. Svými modlitbami vzývejte milosrdenství a zasypávejte zemi láskou. Modlete se, aby zatvrzelá srdce změkla, temné mysli se otevřely a neštěstí a hrůzy se zmenšily. Nebojte se, nakonec povstane Kristovo světlo, zazáří znamení kříže a církev bude vyzařovat světlo.     * Tvář země se změní; vy si zachovejte Kristovu tvář. Hranice, společenství a lidské systémy budou vymazány a napsány znovu a národy se budou zmítat pod ohněm a ocelí. Ať je vaše láska bez hranic, vaše společenství církví a vaše vláda evangeliem. Buďte kotvou, která vede lodě bloudící na rozbouřeném moři, a vaše srdce ať jsou přístavy pokoje pro ztracené, bez domova a hledající pomoc. Svými modlitbami vzývejte milosrdenství a zasypávejte zemi láskou. Modlete se, aby zatvrzelá srdce změkla, temné mysli se otevřely a neštěstí a hrůzy se zmenšily. Nebojte se, nakonec povstane Kristovo světlo, zazáří znamení kříže a církev bude vyzařovat světlo.
     * Zůstaňte pevní ve své víře v Krista, nebojte se a důvěřujte Bohu vzkříšení a života, jeho sláva stále přichází.     * Zůstaňte pevní ve své víře v Krista, nebojte se a důvěřujte Bohu vzkříšení a života, jeho sláva stále přichází.
 +
 +{{:libanon:sarbel:experience5a_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience6a_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience7a_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience8_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience9a_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience10a_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience11_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience12_orig.jpg?400|}}{{:libanon:sarbel:experience13_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience14_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:experience15_orig.png?400|}}{{:libanon:sarbel:holy-family1a.png?400|}}
  
 https://www.familyofsaintsharbel.org/experiences-blog/fourth-experience-your-weakness-is-there-for-you-to-overcome-raymond-received-this-message-on-good-friday-of-1996 https://www.familyofsaintsharbel.org/experiences-blog/fourth-experience-your-weakness-is-there-for-you-to-overcome-raymond-received-this-message-on-good-friday-of-1996
svaty_sarbel.1645526588.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/22 11:43 autor: cesty